LOADING CLOSE

Algemene voorwaarden Vleeshandel Asya B.V.

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Asya: Vleeshandel Asya gevestigd te Kootwijkerbroek aan de Walhuisweg 20 (3774 TA).
 • Klant: De wederpartij van Asya
 • Overeenkomst: De tussen Asya en de Klant gesloten overeenkomst.
 • Zaken: De door Asya te leveren of geleverde zaken.
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen Asya en de Klant deze “algemene voorwaarden” van toepassing, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt op overeenkomsten met betrekking tot de levering door Asya van vlees, vleesproducten en andere daarmee samenhangende zaken.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk door Asya van de hand gewezen, ook al heeft de Klant een gelijkluidende voorwaarde.
 3. Door aanvaarding van een door Asya gedaan aanbod, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Asya op welke wijze dan ook door of namens Asya gedaan zijn vrijblijvend, tenzij Asya uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bepaald.
 2. Alle offertes van Asya zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst in normale werktijden en onder normale werkomstandigheden. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet in normale werktijden en/of niet onder normale werkomstandigheden geschiedt, is de Klant verplicht de daarmee gepaard gaande extra kosten voor zijn rekening te nemen.
 3. Asya is te allen tijde bevoegd onderhandelingen met de Klant zonder opgave van redenen af te breken. Asya zal ter zake van het afbreken van onderhandelingen nimmer schadeplichtig zijn.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst bindt Asya pas, ook indien van hem een offerte is uitgegaan en deze door de Klant is aanvaard, nadat Asya de opdracht van de Klant heeft ontvangen.
 2. Een wijziging in en/of een aanvulling op een overeenkomst verbindt Asya pas nadat hij uitdrukkelijk en schriftelijk met die wijziging of aanvulling heeft ingestemd. Als instemming met die wijziging of aanvulling geldt ook het daadwerkelijk naar de Klant toe maken van een begin van uitvoering van die wijziging of aanvulling.
 3. Indien in voorkomend geval door Asya geen schriftelijke offerte is uitgebracht c.q. geen schriftelijke opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de door Asya verzonden factuur c.q. afleveringsbon tevens als bevestiging van de overeenkomst aangemerkt, op welke overeenkomst de voorwaarden van toepassing zijn. De factuur c.q. afleveringsbon tezamen met de voorwaarden worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 Prijzen

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen, geldt een prijs, die in een offerte staat vermeld of tussen partijen is overeengekomen, voor levering franco overeengekomen plaats van aflevering. De BTW en eventuele andere overheidsheffingen worden apart in rekening gebracht overeenkomstig het tarief dat voor de betrokken levering of dienst geldt.
 2. Voor een door Asya geoffreerde prijs geldt het voorbehoud, dat Asya bevoegd is de geoffreerde prijs te verhogen met de meerkosten die voor hem ontstaan doordat na de offerte maar vóór de totstandkoming van de overeenkomst de prijsbepalende elementen zoals bijvoorbeeld officiële marktnoteringen van de te leveren zaken of van de grondstoffen daarvoor, inkoop-, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies e.d. stijgen.
 3. Asya is voorts bevoegd een overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten die voor hem ontstaan doordat in de periode gelegen tussen de dertigste kalenderdag na de totstandkoming van de overeenkomst en de dag van levering prijsbepalende elementen als bijvoorbeeld inkoop-, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies e.d. stijgen.
 4. Kosten die voor Asya aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, kan Asya aan de Klant in rekening brengen.
 5. Verpakkingsmateriaal, dat in aanmerking komt voor hergebruik (zoals kratten) blijft te allen tijde eigendom van Asya en dient door de Klant te worden teruggegeven aan de Asya. Blijft de Klant daarmee in gebreke dan zullen alle kosten verbonden aan de vervanging van dat materiaal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Levering, risico- overgang

 1. De Klant is verplicht levering van de zaken te accepteren op het moment waarop deze aan hem ter levering worden aangeboden. De af te leveren zaken zijn vanaf het moment van het verlaten van het bedrijfsterrein van Asya voor rekening en risico van de Klant.
 2. Indien de Klant zaken die hem ter levering worden aangeboden weigert, is Asya gerechtigd doch nimmer verplicht deze zaken of een gedeelte daarvan voor rekening en risico van de Klant op te (doen) slaan. De Klant verbindt zich alle kosten die met een dergelijke opslag en het daarmee samenhangende vervoer op eerste verzoek aan Asya te vergoeden. Tevens is Asya in dat geval gerechtigd de zaken, nadat drie dagen na de aanbieding aan de Klant zijn verstreken, aan derden te verkopen. In het laatste geval treedt de opbrengst van die zaken tot maximaal de overeengekomen prijs in plaats van die zaken, met dien verstande dat Asya gerechtigd is alle door haar gemaakte kosten en schade op die opbrengst in mindering te brengen respectievelijk met die opbrengst te verrekenen, onverminderd het recht van Asya de Klant anderszins voor alle kosten en schade aan te spreken, en een en ander onverlet alle andere in dat geval aan Asya jegens de Klant toekomende rechten.
 3. Asya is te allen tijde gerechtigd door Asya te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 4. Asya is te allen tijde gerechtigd uitlevering te laten geschieden door derden.
 5. Indien Asya, al dan niet in opdracht van de Klant, het transport van de zaken regelt, is Asya vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route.

Artikel 6 Leveringstermijnen

 1. Artikel 7 BetalingDe levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
 • de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 • de dag van ontvangst door Asya van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, specificaties, goedkeuringen en alle overige gegevens respectievelijk materialen die Asya voor de levering nodig heeft;
 • de dag van ontvangst door Asya van hetgeen door de Klant bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, dan wel de dag van ontvangst door Asya van de zekerheid die door de Klant voorafgaand aan de overeenkomst aan Asya dient te worden gesteld.
 1. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Asya derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. In voorkomende gevallen is de Klant, indien Asya ingevolge het in de voorgaande volzin bepaalde in verzuim is geraakt, slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is nagekomen en de instandhouding van het nog niet nagekomen gedeelte van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Klant kan worden gevergd.

Artikel 7 Betaling

 1. Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt ter zake het volgende. Asya doet aan de Klant bij of na de aflevering een factuur toekomen met vermelding van de voor de (deel)levering verschuldigde prijs. De Klant is verplicht die prijs zonder korting en, voor zover daaromtrent niet anders is overeengekomen, in de valuta waarin is gefactureerd binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen hetzij contant, hetzij door de prijs te doen bijschrijven op een door, Asya aangegeven bankrekening.
 2. Asya is gerechtigd om in afwijking van het in het eerste lid bepaalde van de Klant gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde prijs vóór of bij de aflevering te verlangen, indien hij daartoe aanleiding ziet.
 3. Bij niet-tijdige betaling van de verschuldigde prijs is de Klant door het enkele overschrijden van de voor betaling geldende termijn vanaf het overschrijden van die termijn tot de dag van volledige betaling over het verschuldigde maar niet betaalde deel van de prijs een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag.
 4. Alle kosten die Asya in of buiten rechte maakt in verband met enig tekortschieten van de Klant in de nakoming van zijn verplichtingen, komen geheel voor rekening van de Klant. De vergoeding voor de kosten die Asya buiten rechte maakt, bedraagt vijftien (15) procent van het verschuldigde, maar minimaal 200 euro.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook genaamd, van de Klant in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
 6. verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij, ingeval meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, de betalingen in de eerste plaats in mindering strekken van de hoofdsom van de factuur van oudste datum.

Artikel 8 Keuring, reclame

 1. De Klant is verplicht de geleverde zaken en de verpakking c.q. de zaken die door Asya ter levering zijn aangeboden direct na levering c.a. mededeling van Asya dat de zaken ter levering zijn aangeboden op eventuele tekorten en zichtbare beschadigingen alsmede op kwaliteit en temperatuur te (doen) controleren.
 2. In geval van tekorten of waarneembare gebreken (waaronder mede begrepen onjuiste temperatuur) dient de Klant onmiddellijk na levering van de zaken c.q. mededeling door Asya als hiervoor bedoeld schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan hij al zijn rechten ter zake van die tekorten en gebreken verliest. Onverminderd het, dienen reclames over de kwaliteit van geleverde zaken c.q. zaken die ter levering zijn aangeboden Asya uiterlijk binnen 24 uur na levering c.q. aanbieding ter levering te hebben bereikt, bij gebreke waarvan de Klant ter zake van de kwaliteit van de betreffende zaken geen enkele aanspraak meer kan doen gelden.
 3. In geval gebreken niet direct waarneembaar zijn, moet de Klant onmiddellijk na ontdekking van die gebreken daarvan schriftelijk kennis geven aan Asya. Onverminderd het gestelde in de voorafgaande volzin, verliest de Klant in ieder geval al zijn rechten indien hij niet binnen acht dagen na ontdekking van de gebreken althans het moment waarop hij de gebreken redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken, heeft gereclameerd.
 4. De Klant kan in ieder geval generlei aanspraak meer doen gelden nadat hij geleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, deze zaken heeft be- of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd of aan derden in gebruik heeft gegeven dan wel de Zaken im- of expliciet heeft geaccepteerd.
 5. Ook in geval de Klant tijdig heeft gereclameerd, blijft zijn verplichting tot betaling van de op de zaken betrekking hebbende factu(u)r(en) en afname en betaling van eventuele overige bestelde zaken (ook van dezelfde soort) bestaan.
 6. Indien een reclame als bedoeld in dit artikel gegrond wordt bevonden, is Asya slechts gehouden om, ter keuze van Asya, het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde zaken waarop de reclame ziet te (doen) vervangen of aan de Klant ter zake van die zaken een creditfactuur te doen toekomen, indien gewenst door Asya tegen levering door de Klant aan Asya van de zaken ten aanzien waarvan de reclame gegrond is bevonden. De Klant is gehouden de instructies van Asya in verband met opslag of retournering van de zaken op te volgen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Asya is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Asya en behoudens indien en voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht.
 2. Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Asya voor bedrijfsschade of andere indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal in geval van een eventuele aansprakelijkheid van Asya een op haar rustende verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zijn beperkt tot 50% van de met de Klant bij de overeenkomst overeengekomen prijs excl. BTW, met dien verstande dat, indien de overeenkomst betrekking heeft op deelleveringen, of Asya gebruik heeft gemaakt van haar recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden, in dat geval een op Asya rustende verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zal zijn beperkt tot 50% van de op dat deel van de overeenkomst betrekking hebbende prijs, waarmee het schadegeval ten nauwste
  samenhangt, met dien verstande dat een verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zal zijn beperkt tot € 25.000,–.
 4. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht van de Klant op Asya één jaar na het ontstaan van schade of een begin daarvan.

Artikel 10 Vrijwaring

 1. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Asya, en behoudens voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht, is de Klant gehouden tot schadeloosstelling van Asya van alle kosten, schade en interesten, die voor Asya mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake van dan wel als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst tegen Asya worden ingesteld. De Klant is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Asya.

Artikel 11 Overmacht

 1. Indien de behoorlijke nakoming door Asya ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, hebben zowel Asya als de Klant het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van schade.
 2. Indien de behoorlijke nakoming door Asya slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, kan de overeenkomst door de Klant eerst worden ontbonden, indien nakoming gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden onmogelijk is.
 3. Indien Asya bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Asya te allen tijde gerechtigd tot de betaling terzake van haar verplichtingen waaraan zij heeft voldaan en is Asya gerechtigd tot afzonderlijke nakoming van de verplichtingen waartoe die zij kan voldoen en tot betaling ter zake van die verplichtingen, een en ander als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Overgang van eigendom

 1. De eigendom van de geleverde zaken gaat op de Klant niet eerder over dan nadat de Klant al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met enige met Asya gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten aan Asya verschuldigd is, ten volle heeft betaald.
 2. De Klant is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Asya rust, duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren.
 3. Over zaken, waarvan de eigendom nog bij Asya rust, mag de Klant niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf; daaronder valt niet het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheid.
 4. Wanneer de Klant enige verplichting uit hoofde van of in verband met enige met Asya gesloten overeenkomst tot leveren van zaken en/of het verrichten van diensten niet ten volle nakomt, is Asya gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. De Klant
  is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 1000 euro per dag. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 13 Algemene Levensmiddelen verordening

 1. De Klant is verplicht zich terzake de door Asya geleverde zaken stipt te houden aan alle verplichtingen die voor de Klant voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 178/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 28 januari 2002 (General Food Law) en daarop geënte regelgeving.
 2. De Klant vrijwaart Asya voor alle aanspraken van derden, overheidsinstantie daaronder begrepen, indien en voor zover de klant zich niet stipt aan voormelde regelgeving houdt

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Asya is gerechtigd, indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen Asya en de Klant gesloten overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant aan zijn verplichtingen uit voornoemde overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van de Klant, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, dan wel beslag ten laste van de Klant, hetzij zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van Asya op vergoeding van de door haar geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
 2. In geval van ontbinding, zoals in het voorgaande lid bedoeld, wordt de aan Asya verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds is betaald en van de door de Asya nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
 3. Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die Asya op dat moment op de Klant heeft terstond volledig opeisbaar zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Asya en de Klant is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank binnen wiens arrondissement Asya is gevestigd, onverminderd het recht van Asya om de Klant voor de volgens de gewone regels van het recht bevoegde rechter te dagen.